Perfil del contractant

 

 
En aquesta secció presentem els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament. Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.
 
A més, es poden consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.
 
Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante". Podeu consultar també administracionpublica.com